Arraignment_in_New_York_Criminal_Courts

Arraignment_in_New_York_Criminal_Courts


תמלול שיחות בבתי משפט פליליים בניו יורק
סופרת: סוזן חנה לסק, אס.
google.com/articles/legal/article_86.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: הכללים של
מאמר:


הליך ההתיישבות כולל:מובא מפני שופט באולם

איך לקבל התלונה הפלילית בעלויות העבירות המואשמות והבסיס העובדתי בכל אישום

התובע המחוזי המבקש ערבות עד לשחרר ההצעה בהכרתך (נקרא "ROR")

אופנה באשמה או אינם אשםהפינוי בתחילת דרכו אם וכאשר קצין נכסים החוק מדרבן השירות מהתא בחלק האחורי על ידי אתר השמחה ובאולם לפני השופט.

שונה הצלחת לפנות עם משפחתך, מכרים או עו"ד כשנעצרת, נורמלי לחשוב שבית המשפט יופיע בעבורך עורך דין לסיוע הקשור למשפט. עורכי דין לסיוע הקשור למשפט קיימים באולם נכסי נדל"ן החוק בכל עת ע"מ להגן הכול על העניים, ולרוב להופיע בפני הלא מיוצגים.

למרבית יהיו באולם דירות החוק כשלושה עורכי דין ממשרד עורכי המשפט המחוזי. אחד מהם יקרא את אותה האישומים נגדך ויבקש מחברת בית הדין להטיל ערבות במחיר ספציפי או שמא שאין להם ערבות. אם וכאשר התובע המחוזי אינן תדרוש ערבות אז תשמע את אותה המילה & תמלול שיחות ;ROR", שפירושה "החזר בדבר דעתך".

ערבות נמדדת בהתאם לפשע ולמידע האישי של החברה שלכם. בזמן יישום התביעה ישיג פרקליט המחוז רק את החומר האישי של העסק מחיפושי המרקע של העבודה. הם קוראים לתופעה זו גיליון הראפ שלך. זה יכלול ארגון אודותיך, כגון:הרשעות העבר את השואב

כל כך מעצר לכל עת

מידי תחינה למעצרים קודמים

שחרור על תנאי

על אודות תנאיוהיה אם גיליון הראפ של החברה נקי מכל פשעים וזה המעצר ההתחלתי של העבודה, הסיכויים טובים שאינן תוגדר נגדך ערבות. ברם ואלה במידה גיליון הראפ של העסק שלכם ברורה, באופן הפשע מתחיל נאשם אשר חמור (כגון המעורבות בכמות גדולה של כספים גנוב אם אלימות), יהיה בידכם להגיש נגדך ערבות. קיים מגוונים ייחודיים הנותנים אודות הגבלה של הערובה נגדך, וכולם נחשבים על ידי השופט במקביל ל 10 שניות.

אם התובע המחוזי יבקש ערבות, המתארת את מצריך שבית הדין לטעון כי:החברה שלך אינם סיכון טיסה

במידה ויש בבעלותכם משפחה, משפחה והחברים ביצוע בארץ או שמא בסקטור

האישומים נגדך לא שלמים בדרך כזו או אחרת.מחייב שבית הדין של העסק עלול לרוב לדחות את אותו התיק במידה התלונה הפלילית בגלל עורכי שבית הדין המחוזית נגדך אינן מנוסחת כהוגן אם חתומה על ידי נדבך עמיד.

דחיית התלונה בהשמה

התובע המחוזי מנסח רק את התלונה הפלילית נגדך ממידע שתקבלו מקצין המעצר ומקורבן העבירה. בזמן שאתה מטופל באמצעות ההזמנה והמרכז, הקצין המעצר ישלח באמצעות פקס את אותן הניירת המצע וגם את החומר בנוגע למעצרך והאישומים של העסק שלכם למשרד עורכי בית הדין. מעתה והלאה מישהו במשרד נכסים עורכי המשפט המחוזי יתקשר לקורבן ויקבל מידע נלווה כדי שיוכל לנסח ראוי את אותה התלונה.

הכול על הקובלן או שמא הקורבן לחתום המתארת את התלונה בשבועה. במידה הגיע אינם חתום על ידי מישהו כשאתה מופיע בתכניתך, לא "מאושש" וישנו לדחותו. לכן תדרשו אחד חתם המתארת את התלונה: אם אנחנו מדברים באדם בלתי קצין המעצר אם הקורבן, מותקן לדחות את אותם התלונה.

לסיום, אם מידע התלונה הן לא מבססות יותר מידי מרכיב הקשור למשפט בעבירה, או שהתלונה מנוסחת מההבטים ירודה, מקום מתופעל לדחותה, אבל ברוב המקרים בתים בית הדין יאפשר לפרקליט המחוז חמש ירחים להגיש תלונה מנוסחת במקצועיות.

http://www.appellate-brief.com

משרדי עורכי דין של סוזן חנה לסק

853 ברודווי, סוויטה 1516

ניו יורק, ניו יורק 10003


(212) 358-5762

© 2004 סוזן חנה לסק יותר מידי הזכויות שמורות