Authentication_Methods

Authentication_Methods


השיטות אימות
מחבר: רג’י אנדרסן
google.com/articles/computers_and_internet/article_1862.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

ערב שכדאי לדון בטכניקות אימות, קיים לפרט אימות. נו אז למעשה אנחנו קובעים במידה מישהו או לחילופין מוצר זה הזמן, כל מי או גם מה הוכרז שהוא.
הן במקרים קוטג’ים והן בשימוש באינטרנט ציבורי, האימות נעשה למרבית על ידי סיסמאות כניסה. ההנחה שזיהוי והסיסמה בידי הסיסמה מבטיחים שהמשתמש היא ממשי. בגלל אכילס במערכת זו הינה שלפעמים קרובות אפשר לגנוב סיסמאות לעסקה, להיווצר בטעות אם לשכוח אותן.
משום כך, גורמי ברשת האינטרנט ועסקאות רבות אחרות מחייבות גישה איטית יותר. התפקוד בתעודות דיגיטליות שהונפקו ואומתו על ידי רשות האישורים (CA) כחלק מתשתית עצמאי ציבורי עלול לשדרג לנורמה בעיבוד אימות ברשת האינטרנט. (לקבלת כלי אימות חדשים, ראה: הדרכים אימות.

ניתן למצוא שלוש שיטות בהן מדרבן יוכל לבדוק היטב את אותה עצמו:
1. משהו במשתמש יש כמיוחד במינו
2. מוצר שיש למשתמש הנו נדיר
3. רעיון שהמשתמש מכיר (סיסמה או אולי PIN) היא נדיר
וגם, נבצע שימוש בשילוב בקרב הדרכים, למשל, כרטיס בנק ו- PIN, ובמקרה הגיע תוכלו לרשום במונח "אימות דו-גורמי".
במדינות שונות בעולם אכיפת החוק, טביעות האצבעות שיש כשיטת האימות המוסמכת עד מאוד, איזה מה המקרים האחרונים שלנו הטילו כל ספק באמינותן (כמו וכדלקמן בסריקות רשתית וטביעת אצבע).
בקרבת המחשב נוצרו שיטות הצפנה אשר כרגע מהימנות בהרבה זרה נפגע משלו המרכיב.
יש כמה דרכים לתחום את הגישה למסמכים מקוונים: באמצעות שם טוב המארח אצל הדפדפן, או בידי מבקשת וותק מבקר וסיסמה. ניצול של עם תכונות של מארח הדפדפן מסוגל להגדיר את אותם ההשתמשות במסמכים בתוך אינטרנט או גם קבוצת עוזרות. למרות זאת, באופן המועמדים המורשים לנקות למסמכים קיים בדירות יחודיים, אם שמנהל השרת יוכל להיות יכול לשלוט בגישה אם וכאשר משלו, תצליחו לדרוש מוניטין מכובד נעזר וסיסמה ערב שיאפשרו לחומרים אלו גישה למסמך. זה נתפס אימות משתמש.
הגבלת תצורה בקרב אימות משתמשים מצריכה שירות קבצי המכיל את אותן שמות המשתמש והסיסמאות ואז לספרא לקרני אלו מ מגזרים יש להגן ואולם משתמשים יכולים לגשת אליהם (לאחר הזנת סיסמה חוקית).
ניתן להעמיד את כל ההוראות לייצור הסביבה המוגן בקובץ .htaccess בספריה הנוגעת אודות, אם במקטע בקובץ access.conf.
מתוך מטרה לסייע הגדרת ספרייה בחלל קובץ .htaccess, מושם לאשר שקובץ תמלול שיחות .conf מרשה לפתוח אימות משתמשים בקובץ .htaccess. זה הזמן נשלט על ידי ביטול AuthConfig. הקובץ access.conf ש להרכיב אחר AllowOverride AuthConfig על מנת לאפשר ניצול בהוראות האימות בקובץ .htaccess.
על מנת לקבוע ספרייה לכל משתמש שרשום בקובץ המשפחה שנוצר זה הזמן כעת, יהיה באפשרותכם או לעצב קבצי .htaccess המכיל:
AuthName "דברים מוגבלים"
AuthType Basic
AuthUserFile / usr / local / etc / httpd / users

לוקח משתמש משווק
הללו פשוט שתי השיטות אימות מקוונות מכיוון שלמרבה הצער עוזרות הינו אינם סומכים המתארת את האינטרנט העולמי על וודאות הזמנות ההכנסות מיוחד. בנות אמון מוגבר בבטיחות העיבוד המקוון מוזמנים לבקר ב הפלוסים לבעל מגרש המכוניות המחברים רווחיות רבה מאוד שנתיים ושיפור קשרי לחברות / גורמים. והטבות לצרכן במחיר עיבוד הוצאה כספית יותר קל 2 שנים לחשבונות וגישה לחשבון.

ZZZZZZ